Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Lub Nroog Madison tau qhib Ncua 1 ntawm nws lub khoos kas tshiab, 20 is Plenty, nyob rau hnub Monday, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 9. Lub khoos kas yog tsom rau txhim kho kev nyab xeeb nyob rau cov kev tsheb hauv zej zog Madison, los ntawm txo qhov khiav ceev rau cov kev tsheb hauv zej zog los ntawm 25 mph los ua 20 mph.

20 is Plenty yog tsom rau kev nyab xeeb, tej kev paub txog kev khiav tsheb, lub khoos kas ua zoo saib pom tias 20 mph yog qhov ceev uas phim siv lawm rau cov kev hauv zej zog. Rau thawj ncua ntawm lub khoos kas tshiab, lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los tau xaiv ntau txoj kev nyob rau ob qhov chaw saib raws tej ntaub ntawv uas muaj tsheb sib tsoo, cov yeeb yam txoj kev, cov kev txhim kho kev nyab xeeb uas twb muaj los lawm, thiab kev mus siv tau tej kev caij tsheb kauj vab thiab cov kev mus taw. Cov kev raug xaiv yog ntau feem ntawm cov zej zog Tenney-Lapham thiab the Theresa-Hammesrley.

Raws li Tswv Nroog Satya Rhodes-Conway hais, "Lub Nroog Madison tab tom ua hauj lwm hnyav hais txog kev nyab xeeb nyob rau peb cov kev tsheb, tshwj xeeb thaum nws tham txog qhov kev khiav ceev uas yuav tsim ua rau phom sij rau peb cov neeg nyob hauv." "Peb lub khoos kas tshiab 20 is Plenty yog ib feem pib ntawm peb lub Zeem Muag, qhov uas siv peb tej cuab yeej uas tseem muaj txuas mus ntxiv los ua kom cov kev tsheb muaj kev nyab xeeb, suav nrog txhim kho tej kev taug mus los, txo cov tsheb kev khiav ceev thiab qhia kom tib neeg paub txog kev nyab xeeb."

Madison’s Vision Zero Initiative (Khoos Kas Pib Ua Kom Qhov Phom Sij Yog Ntxaiv) tsav coj txhim kho kev nyab xeeb rau cov neeg taug taw thiab caij tsheb kauj vab rau txhua cov neeg siv thoob plaws lub nroog, ua txhua yam los zam kom tau cov tsheb sib tsoo ua rau neeg tuag. Txij li xyoo 2009, cov tsheb sib tsoo thiab tsheb tsoo neeg taug kev tau nce mus txog 46% ntawm thoob plaws teb chaws Meskas, yog li ntawd peb thiaj tsis xav kom pom tej xwm txheej no txuas ntxiv nyob hauv Madison lawm. Qhov kev khiav ceev zog tuaj yeem tsim qhov tsis zoo rau tus neeg tsav tsheb zam tej yam uas tshwm sim ib puag ncig lawv, xws li thaum muaj me nyuam yaus khiav hauv txoj kev, ua rau lub tsheb siv sij hawm los nres tau deb, thiab tsim ua rau muaj kev raug mob loj los sis tag txoj sia thaum muaj qhov sib tsoo. Vim li no lub khoos kas 20 is Plenty thiaj raug tsim kho, los qhia txog kev nyab xeeb rau cov kev tsheb hauv zej zog. Madison koom nrog ntau lub nroog thoob plaws lub teb chaws, suav nrog Nroog New York, Seattle, Portland, thiab Minneapolis, tus uas muaj ciam txwv kev khiav ceev kom qeeb zog los ua kom cov neeg siv txoj kev muaj qhov nyab xeeb.

Kev paub ntxiv txog ntawm lub khoos kas yuav saib pom nyob ntawm 20 is Plenty nplooj vev xaib, los sis nyob rau hauv cov khoos kas hauv qhov Vision Zero lub vev xaib.

Kev Tiv Tauj