Zaum tas muab kho: 
07/20/2021 12:38 am

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Kom paub txog seb kev noj qab haus huv muaj dab tsi pauv tshiab ntawm kab mob COVID-19, xws li tej yam pom zoo kom ua nyias nyob nyias deb tsis txhob nyob sib ze (social distancing recommendations) thiab yuav ua li cas yog koj mob los yog tau mus ze lwm tus neeg muaj tus kab mob (sick or exposed), ntaub ntawv tso tawm ntawm zos Madison thiab Nroog Dane County Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Madison & Dane County).

Qhov chaw kuaj dawb hauv zej zog (free community testing site) muaj nyob rau tim lub tsev Alliant Energy Center. Tsis tas yuav teem caij li.

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Mus saib Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health’s) qhov ntaub ntawv tso tawm (data dashboard) taug qab txog ub no seb cov kab mob COVID-19 muaj ntau li cas (COVID-19 cases).

Lub Zos Hauj Lwm Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (City Service Updates)

Saib tas nrho lub Zos cov hauj lwm seb muaj li cas pauv tshiab (City service updates) »

Xov Xwm Txog Pov Npav Xaiv Nomtswv (Voting Information)

Chaw Haujlwm Saib Xyuas Ntaub Ntawv Pov Npav

(608) 266-4601

City-County Building
210 Martin Luther King Jr Blvd Room 103
Madison, WI 53703

Sijhawm Qhib: Monday – Friday, 8:00 sawv ntxov – 4:30 tsaus ntuj

Cov chaw ua si (Parks)

Tagnhrov Madison cov chaw uasi (parks) tseem qhib nrog rau kevcai txwv thiab kev kho pab tiv thaiv ntawm tus kab mob. Tagnhrov cov Tsev Haujlwm Saib Cov Chaw Uasi tseem kaw rau pej xeem sawvdaws. Muaj ntau yam kev pabcuam nyob online.

Cov Chaw Ua Tabtom Kaw:

  • Warner Park Community Recreation Center
  • Splash parks
  • Chaw Sim Hoob Nab (Restrooms)
  • Chaw Haus Dej (Drinking Fountains)
  • Tamsim no tsis pub teem lossis tshwj cia cov chaw ntaus lossis pov npas nras teb thiab tsis pub uasi nrog lwm tus uas yuav ua rau yus chwv thiab kov tau lwm tus.

Yog koj xav paub ntxiv thov mus saib ntawm no​​​​​​ Parks Coronavirus (COVID-19) page.

Ceg Ntoo, Khib Nyiab, & Rov Qab Siv Dua (Brush, Refuse, & Recycling)

Khib Nyiab & Rov Qab Siv Dua

Lub sijhawm cov neeg ua haujlwm khaws khib nyiab yuav tuaj khaws nplooj ntoo (brush collection) zaum kawg rau hnub Monday, Lub Xya Hlis Ntuj Vas Thij 21.

Kev pabcuam khaws nplooj ntoo zeeg thiab khoom khib nyiab tso rau ntawm kev yuav pib thaum lus kaum hlis ntuj vas thij, 11. Cov sijhawm sau nplooj ntoo thiab khaws nplooj zeeg rau thaum caij ntuj no yuav muaj qhia rau txhua tus pom thaum lub Kaum Hlis Ntuj Vas Thij 1.

Cov Chaw Pov

Cov chaw pov nplooj ntoo nyob tim 1501 W. Badger Rd, 4602 Sycamore Ave, thiab 402 South Point Rd yeej qhib tab sis cov sijhawm qhib thiab kevcai tau pauv.

Qhov chaw txiav nplooj ntoos thiab uas kom me (brush processing and mulch facility) tim 121 E. Olin Ave. yeej qhib rau cov neeg nyob hauv Madison tab sis tsuas pub tuaj nqa me me xwb. Qees yam kev pabcuam li, pov nplooj ntoo loj, tseem tsis tau qhib tam sim no. Yog koj xav paub ntxiv, thov saib ntawm no: Street Division.

Ntoo Ua Muab Txiav Tau Me Me (Mulch)

Qhov chaw ua txiav ntoo kom me me tau raug kaw thiab cov ntoo me me tau raug pov tseg thiab yuav tsis rov muaj rau tam sim no. Tab sis qhov chaw no tseem muaj qees cov ntoo me me rau neeg siv tim 121 E. Olin Ave.